Nord-Talgje

Heile den vestre delen av Talgje, inklusive Talgjeholmane og delar av sørsida av øya, er sikra som friluftsområde. Det blir beskrive som eit område med stor verdi som friluftsområde og eit område som har «nasjonal verneverdi som naturområde». Friluftsrådet har to havner på Nord-Talgje, «Lagunen» på sørvestsida og Notaholmen på nordsida. Om ikkje det er nok tilbyr Helgøysund marina gjestehavn i Helgøysundet på austsida av øya.

«Lagunen», eller Talgjeholmane, er eit sikra ­friluftsområde som er underlagt ein nokså restriktiv verneplan. Her er såleis ikkje gjort større ­tilretteleggingar, men her er rasteplass, utveg til å slå opp telt og fine ­forhold for bading og fiske. Fin liggeplass i ­Rossmorkvågen inst inne i området.

Røyde-, eller Røytevågen, vest på Talgje. Hit kan ein gå inn med båt, eller ein kan følgje turstien frå bilvegen rett sør for Notaholmen.

Nodholmen, eller Notaholmen, har i tillegg til dei fasilitetane ein finn på sørsida også toalettanlegg og miljøstasjon.

Garden Talgje ligg på den høgaste delen av øya lengst aust mot Helgøysundet. Her er det skriftlege kjelder som vitnar om busetting frå tidleg på 1500-talet. Men det er spor etter mye eldre busetting på øya. På vestsida, på høgde­draget mellom dei to friluftsområda, på ein stad som blir kalla Storeskogen, er det gjort eit omfattande funn etter eit gardsanlegg frå jernalderen. Funnet omfattar tre hus­tufter, ei nausttuft og åtte gravrøyser. Eit anna anlegg med to hustufter er funne i Stølshaugane, om lag midt på øya.

Det var berre eitt bruk på Talgje like fram til 1784 da garden blei delt første gongen. Seinare kom det fleire frådelingar og i dag er øya delt i mange eigedomar. Frå gamalt av, det vil seia frå tidleg på 1700-talet, var det tre husmannsplassar på Talgje: Flagavik sønde og nordre mot Helgøysundet, og Skyljavik på nordsida. Sidan kom det fleire, alle på den austre delen av øya.

Sør på Talgje, litt vest for Helgøysun, på ein plass kalla Hildrane, er det spor etter eit større kvernsteinsbrot. Her gikk det føre seg masseproduksjon av kvernsteinar i mellomalderen.

Fortøyningsbolter - Mooring bolts Fornminne - Prehistoric Fiske - Fishing area Infoskilt - Infosign Rasteplass - Picknic area Teltplass - Camping site Tursti - Footpath Verneområde
Her kan du se en luftig film om friluftsområdet
  • søndag

    4 ms
  • mandag

    8 ms
  • tirsdag

    7 ms

Nord-Talgje byr på skjærgård med holmer, viker, skjær, bukter og merka turstier. Store områder på den vestlige delen av Nord-Talgje er kjøpt opp av staten til frilufts- og naturvernformål. I 2004 ble ca 750 mål fredet et naturreservat på Nord-Talgje.

I Rossmorkvågen ligger du godt beskyttet (kartpunktet).

Turvei-/stianlegg på ca 3800 m som gjør det mulig å gå fra Helgøysund, eller fra parkeringsplassen v/Nodholmen, inn i friluftslivsområdet som ligger på den vestlige delen av Nord-Talgje. I dette flotte området finnes det båtfester, infotavler og bord/benker.


Boka: I Fjordane - Ryfylke Friluftsråd Tekst og bilder fra boka:
I Fjordane - Ryfylke Friluftsråd Tekst - Roy Høyby
Foto - Lise Bjelland
Les mer om boka her