Statlig sikring av friluftsområder

Hva vil det si?

Kommuner eller friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om støtte til å etablere områder som blir mye brukt til friluftsaktivitet. På den måten kan viktige og mye brukte områder for tas vare på for dagens og framtidige generasjoner.

Gjennom ordningen er det vanlig at grunneier gjør en avtale om kjøp, eller langsiktig avtale om bruksrett til området. Samtidig tar kommunen eller friluftsrådet på seg drifts- og tilsynsansvar. I mange tilfeller kan det lette arbeidet for grunneier særlig hvis allemannsretten gir rom for at området blir mye brukt av publikum.

Det er en økende trend i samfunnet å bruke lokale og regionale utmarksområder til helgeutfart og feriereiser. Dette medfører økt press på arealene, og større krav til drift, skilting og tilrettelegging. Da er det viktig for kommunene å tenke langsiktig for å sikre at både fastboende og tilreisende har et godt tilbud. Ordningen med statlig sikring kan hjelpe til med dette.

Den statlige ordningen med støtte til å etablere friluftsområder åpner også opp for at friluftsrådene kan søke om statlig støtte til tilrettelegging når området er etablert som statlig sikret friluftslivsområde.

Ryfylke Friluftsråd ønsker å være med å bidra sammen med grunneiere og kommunene for å ta vare på attraktive områder. Det er viktigere enn noen gang å ta vare på, og utvikle gode friluftslivsområder, noe som gir både mennesker, dyr og planter gode levekår. Investering i friluftsliv er godt for folkehelsen og god samfunnsøkonomi.