Hva er skjærgårdstjenesten?

Skjærgårdstjenesten er et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, statlige myndigheter og friluftsrådene i Vestland og Rogaland.

HVA ER SKJÆRGÅRDSTJENESTEN?

Skjærgårdstjenesten er et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, statlige myndigheter og friluftsrådene.

Skjærgårdstjenesten ble først etablert I Oslofjorden i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet med det formål å få etablert en operativ tjeneste som skulle drive renovasjon og skjøtsel i de mest brukte friluftsområdene, fra svenskegrensen i øst til Telemarkskysten.

I dag er Skjærgårdtjenesten etablert i hele kyststrekningen fra svenskegrensen i øst, forbi Lindesnes og til Sunnmøre i vest. Flåten til Skjærgårdstjenesten, utgjør litt over 40 båter av varierende størrelse. Felles for disse er at de bærer fargen og logoen til Skjærgårdstjenesten. Mannskapet ombord har bred kompetanse.

Primæroppgavene til Skjærgårdtjenesten er:

  • Renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten.
  • Drive informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av skjærgården.
  • Utøve oppsynsoppgaver i naturvernområder, fiskerioppsyn m.m. etter retningslinjer fra Statens naturoppsyn.

På Vestlandet, fra Åna-Sira i sør til Stadlandet i nord, er det friluftsrådene som inngår i Vestkystparken som drifter Skjærgårdstjenesten med båter og personell. Sekretariatet ligger til fylkeskommunene.

Ryfylke Friluftsråd har to båter som er i drift i Skjærgårdstjenesten i Ryfylke.

Mer informasjon om båtutfartsområdene på Vestlandet finner du på Vestkystparken.no. Her finner du oversikt over uthavner, kaier, flytebrygger, fortøyningsbøyer, teltplasser, rasteplasser og utleiehytter.

HJELP OSS MED DRIFTEN PÅ VÅRE OMRÅDER

På våre driftsrunder har Ryfylke Friluftsråd ansvar for å samle boss, vaske toaletter og holde orden i friluftsområdene. Tar et hensyn og tenker på de som kommer etter deg letter du også arbeidet til skjærgårdstjenesten. Kast aldri avfall i toalettene!

Rydd etter deg og kast søppel i våre miljøstasjoner. I de friluftsområdene som ikke har miljøstasjoner, må du ta med deg søppelet hjem og kaste det selv. Skulle det være fullt i søppelet er det spesielt viktig å ta med søppel hjem. Vi setter pris på å få beskjed om det skulle være fulle miljøstasjoner.

Husk å fortøye båten slik at du ikke sperrer tilgang for Skjærgårdstjenesten, slik at vi kommer til for å kunne tømme. Alle som bidrar, hjelper til, slik at driftspersonellet får mer tid til å gjøre friluftsområdene enda mer attraktive for brukerne.

SKJÆRGÅRDSTJENESTENS ARBEIDSBÅTER

Helårlig drift og tilrettelegging krever godt mannskap og utstyr

Selv om Ryfylkefjordene betegnes som innaskjærs, er det ingen tvil om at det kan være bølgehøyder som kan utfordre selv den beste båt. Ryfylke Friluftsråd har i dag disse tre båtene i drift.

M/B RY-FRI
Ry-Fri er “arbeidshesten” som brukes til alt fra renovasjon til tilretteleggingstiltak. Båten er en 15 meter lang og seks meter bred katamaran. Den er utstyrt med en 11 tonnmeter kran og har to motorer som yter 1000 hk tilsammen. Servicefarten ligger rundt 22 knop.

M/B RY-FANT 3

Ry-Fant er av typen "Arronet 35 work suprise" Båten er utstyrt med utenbordsmotor, Yamaha 425 hk. Toppfart er 42 knop, servicefart ligger fra 33 til 36 knop alt etter værforhold. Båten brukes til lettere drifts-, tilsyns-, tilretteleggings- og oppsynsoppgaver.

RESPEKTER BADEBØYENE!

Før badesesongen starter setter Skjærgårdstjenesten ut badebøyer på badeplassene Badebøyene er satt ut for å markere badeområdet og hvor det kan være badende.

Dette er gjort for å ivareta sikkerheten til de badende. Det kan være vanskelig å se et lite hode i sjøen.

Vis hensyn, det er ikke tillatt å gå på insiden av badebøyene med båt (gjelder også seilbåt og seilbrett). Eneste unntak er hvis du skal til og fra en brygge og da skal farten være lav! Det er heller ikke tillatt å fortøye i badebøyene.

Generelt pålegger de nasjonale forskriftene båter å vise særlig aktsomhet og heller ikke ha større hastighet enn 5 knop innen 50 meter fra badende.

Les mer på Sjøfartsdirektoratet sine sider.

BRUK DE FASTE GRILLENE!

Ryfylke Friluftsråd har plassert ut faste griller i de fleste av våre friluftsområder. Du trenger kun å ta med eget grillkull og tennvæske, så er det bare å benytte grillene.

Vi opplever ofte i løpet at bruk av engangsgriller gjør skade. Engangsgrillen er både brannfarlig og har ødelagt flere av våre miljøstasjoner. I tillegg etterlater de stygge merker på brygger og bord

Ryfylke Friluftsråd oppfordrer alle om å ikke bruke engangsgriller, da slipper vi ødeleggelser og brannfarlige situasjoner. Også smaker maten så mye bedre fra en skikkelig grill!