Om oss

Ryfylke Friluftsråd er et kommunalt oppgavefellesskap bestående av 9 medlemskommuner; Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda og Kvitsøy.

Stavanger Kommune Sandnes Kommune Sola Kommune Randaberg Kommune Stand Kommune Hjelmeland Kommune Suldal Kommune Sauda Kommune Kvitsøy Kommune


Ryfylke Friluftsråd har 8 ansatte fordelt på 7 årsverk og et engasjement. Vår formålsparagraf i henhold til samarbeidsavtale er:

Friluftsrådet er eget rettssubjekt. Friluftsrådet har ikke økonomisk formål. Eventuelt regnskapsmessig årsoverskudd, etter pliktige avsetninger, skal tillegges Friluftsrådets opptjente egenkapital/disposisjonsfond.

Friluftsrådet er i samsvar med kommuneloven ikke delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak og eller til å forvalte tilskuddsordninger på vegne av deltakerkommunene.

Friluftsrådet etableres for å i samarbeid med deltakerkommunene, statlige og fylkeskommunale etater og andre virksomheter, arbeide for følgende kjerneoppgaver:

a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder for et variert friluftsliv til allment bruk.
b) Sikre forståelse for friluftsområdenes betydning, bedre friluftkultur og utbredelse av friluftsliv.
c) Rådgivning og bistand når det gjelder miljøarbeid og marin forsøpling, samt sikring av biologisk mangfold.
d) Rådgivende for friluftsliv overfor deltakerkommunene og andre samarbeidsparter
e) Fremme allmenn fysisk aktivitet og folkehelse.
f) Formidling av naturopplevelser og kulturmiljø/kulturminner.
g) Temabasert reiseliv.

Friluftsrådet er deltaker i det regionale partnerskapet Vestkystparken. Partnerskapet samarbeider om tilpasset, effektiv og bærekraftig forvaltning av viktige friluftsområder i Vestlandets «skjærgårdspark». Driften som utføres inngår i den nasjonale Skjærgårds-tjenesten. Friluftsrådet har et medlem i styret for partnerskapet Vestkystparken.

Friluftsrådet kan også påta seg og eller delta i oppgaver for det offentlige innenfor formålet og som gjelder blant annet naturforvaltning, ryddeaksjoner mv.. Videre kan friluftsrådet inngå egen avtale med en eller flere av deltakerkommunene om drift av ulike sjø- og kystområder til friluftsformål i deltakerkommuner, dersom slike behov oppstår.

Friluftsrådet kan avgi faglige uttalelser i offentlige høringer av kommunale, regionale- og nasjonale planer. For øvrig kan friluftsrådet engasjere seg i saker av betydning for friluftsliv i deltakerkommunene når dette bygger opp om oppgavefelleskapet sitt formål.

Friluftsrådets arbeid finansieres av medlemskontingent (kr 16 per innbygger i 2023), fylkes- og statstilskudd samt ved salg av tjenester.

Samarbeidsavtale for Ryfylke Friluftsråd kommunalt oppgavefellesskap. Last ned her

Ansatte i Ryfylke Friluftsråd