DRIFT, DRIFTSRUNDER, TILSYN OG VEDLIKEHOLD

Ryfylke Friuftsråd har helårlig drift og vedlikehold i friluftsområdene, og gjennom hele året planlegger vi for daglig drift og tilsyn.

Det er i vår- og sommer månedene vi har flest besøkende i områdene våre. Mesteparten av tiden vår bruker vi da til faste drift- og tilsynsrunder, slik at det skal være rent og trivelig for våre besøkende. Høst og vinter blir det mer tid til skogsarbeid, ulike prosjekter, rehabilitering, reparasjoner på anlegg og service på maskiner.

Ryfylke Friluftsråd utfører det meste av driftsarbeidet i egen regi, med egne ansatte og eget utstyr. Dette krever godt og funksjonelt utstyr som må tilfredsstille friluftsrådets krav til skånsom, miljøvennlig og naturtilpasset drift og tilrettelegging.

KOMPETANSEPROFIL I RYFYLKE FRILUFTSRÅD

TILRETTELEGGING OG SKJØTSEL

Offentlige friluftsområder er areal som skal være attraktive, naturpregede og tilgjengelige. Det betyr ikke at alle områder må tilrettelegges. All tilrettelegging skal ha som hovedformål å minske fysiske barrierer for utøvelse av friluftsliv og dermed legge til rette for økt aktivitet, samt å hindre at aktiviteten fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser for plante- og dyrelivet, kulturminner og kulturmiljø. All tilrettelegging skal være naturvennlig. Ryfylke Friluftsråd får utarbeidet skjøtselsplaner for å kunne tilrettelegge og drive skjøtsel på en forsvarlig og naturvennlig måte.

Områder som kan gjøres tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne bør tilrettelegges slik at de kan brukes av flest mulig.