Ryfylke Friluftsråd logo

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten ble først etablert I Oslofjorden i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet med det formål å få etablert en operativ tjeneste som skulle drive renovasjon og skjøtsel i de mest brukte friluftsområdene I hele fjorden, fra svenskegrensen i øst til Telemarkskysten. I dette samarbeidet deltar også kommunene og fylkeskommunene med økonomiske bidrag, I tillegg til de statlige midlene som danner grunnlaget for tjenesten.

I dag er Skjærgårdtjenesten etablert i hele kyststrekningen forbi Lindesnes til og med Bergen i vest. Antall båter som inngår I flåten til Skjærgårdstjenesten, utgjør i dag totalt 40 båter av varierende størrelse. Båter og personell er uniformert med felles farger og logo.

En effektiv drift av friluftslivsområdene nær sjøen sikrer allmennheten tilgang til et utstrakt nett av perler langs kysten. Ryfylke Friluftsråd er glad for at brukerne våre synes å være fornøyd med måten vi tilrettelegger områdene på og at det er svært lite hærverk eller annet skadeverk i løpet av året.

Bading, fisking og allemannsretten : Den badende må holde god avstand fra fisker og fiskeredskapet, og skal ikke skremme fisken. I større elver må det være tillatt for allmennheten å bade selv om det fiskes fra den andre siden av elva. Det kan ikke sette opp skilt som forbyr all bading i elva. Slike skilt er i strid med friluftsloven. Med hjemmel i friluftsloven § 11 kan grunneier eller rettighetshaver bortvise den badende dersom det bades i strid med friluftsloven. En bortvisning gir ikke rett til bruk av fysisk makt.

Fiskeavgift: Fra og med 2002 betales det fiskeavgift kun for fiske etter laks, sjøaure og sjørøye etter gitte bestemmelser. Fiskefondets inntekter brukes nå derfor kun til tiltak knyttet til disse artene. Pengene fordeles til fylkesmennene til lokale tiltak, samt Direktoratet for naturforvaltningen. Tidligere avgift for fiske etter innlandsfisk ble fjernet for å lette tilgjengeligheten til fritidsfiske, og dermed stimulere til denne friluftslivsaktiviteten. Person som har fylt 16 år og som vil fiske etter laks, sjøaure og sjørøye er pliktig til å betale fiskeavgift etter § 30 lov om laksefiske og innlandsfiske. Skoler og andre institusjoner som har fiske som del av undervisning eller aktivitetstilbud kan gis dispensasjon fra plikten til å betale avgift. For mer informasjon se www.dirnat.no

Avfallshåndtering

Ryfylke Friluftsråd har tilrettelagt kildesortering på de mest populære friluftslivsområder i Ryfylke. Dette har krevd store investeringer og et nært samarbeid med alle eierkommuner og Renovasjonen IKS.
Strandrydding og transport av avfall er en viktig driftoppgave om sommeren for Ryfylke Friluftsråd.

Skjøtsel av områder

For at friluftsliv skal kunne utøves med vandring, telting, bading eller andre former for aktiviteter må naturen skjøttes.

Tilrettelegging av områder

Ryfylke Friluftsråd står for en enkel form for tilrettelegging av skjærgården i Ryfylke. Det er en utfordring å motivere til det enkle friluftslivet i en tid da majoriteten i befolkningen ønsker mer komfort. Utfordringen blir ikke mindre av at friluftskompetansen og det tradisjonelle sjømannskapet svekkes.

Allemannsretten

Hvor kan du fortøye båten? Hvor lenge kan jeg telte eller ligge fortøyd? Allemannsretten etter friluftsloven er en svært spesiell rett i global sammenheng. Det er svært få land i verden der privat grunn er så fritt tilgjengelig for friluftslivet som i Norge. Loven ble vedtatt så tidlig som i 1957 og revidert i 2011.

Interkommunal Utvalg for Akutt forurensing

Kystverket har det samlede ansvaret for beredskap ved all forurensing ved og på sjø. Det utøvende ansvaret er delt mellom flere aktører og Brannvesenet i Sør-Rogaland er koordinator for en egen beredskapsgruppe med fokus på ulike tiltak ved akutt forurensing i våre områder.

Naturoppsyn

Naturoppsynet er i Norge delt mellom Politiet og Statens Naturoppsyn som har ansvar for håndhevelse av naturoppsynsloven (jaktloven og laks og innlandsfiskeloven) mens Sjøfartsdirektoratet og Kystvakten har hovedansvaret for bl.a. saltvannsfiskeloven.

Vestkystparken

Skjærgårdstjenesten har eksistert siden 1992 og startet opp i Oslofjorden. Nå har Skjærgårdstjenesten spredt seg langskysten til grensen til Sogn og Fjordane og representerer en omfattende virksomhet.

Ryfylke Friluftsråd

Ryfylke Friluftsråd har 5 fast ansatte fordelt på 5 årsverk. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av 11 kommuner i Ryfylke og på Nord Jæren. Private bedrifter, interesse- organisasjoner og privatpersoner har anledning til støttemedlemskap.

Facebook ikonRyfylke Friluftsråd på Facebook
www.facebook.com/ryfri
MMSDel aktiviteter med mobilen
MMS til 940 18 400.
Designet av GhostGhost
Utviklet av OriginOrigin