Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten ble først etablert i Oslofjorden i 1992, og ble startet opp i Ryfylke i 1997. Skjærgårdstjenesten er selve ryggraden i våre aktiviteter.

Skjærgårdstjenesten ble etablert etter initiativ fra Miljøverndepartementet med det formål å få etablert en operativ tjeneste som skulle drive renovasjon og skjøtsel i de mest brukte friluftsområdene. I dag er Skjærgårdtjenesten etablert i hele kyststrekningen fra svenskegrensen i øst, forbi Lindesnes til og med Bergen i vest. I dette samarbeidet deltar også kommunene og fylkeskommunene med økonomiske bidrag, I tillegg til de statlige midlene som danner grunnlaget for tjenesten.

Antall båter som inngår i flåten til Skjærgårdstjenesten, utgjør i dag ca 40 båter av varierende størrelse. Båter og personell er uniformert med felles farger og logo.

En effektiv drift av friluftslivsområdene nær sjøen sikrer allmennheten tilgang til et utstrakt nett av perler langs kysten. Ryfylke Friluftsråd er glad for at brukerne våre synes å være fornøyd med måten vi tilrettelegger områdene på og at det er svært lite hærverk eller annet skadeverk i løpet av året.